EBRD – BiH: Ulaganje u privatni sektor

ebrd_bih
Odbor direktora EBRD-a usvojio je novu strategiju za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj se navode prioriteti Banke u zemlji u narednom trogodišnjem periodu.
Nova strategija naglašava ulogu privatnog sektora u unapređenju života ljudi i naglašava opredijeljenost EBRD-a da podrži njegov razvoj i rast u korist svih građana zemlje.

U novoj strategiji EBRD postavlja prioritete u domenu podrške razvoju privatnog sektora, gdje se najbitnijim smatra unapređenje privrednog ambijenta. EBRD će akcenat staviti na internu ekonomsku integraciju zemlje, njeno integriranje u ‘regiju’ i nastavit će koordinirati svoje aktivnosti sa partnerima iz EU i međunarodnih financijskih institucija.

U periodu koji obuhvaća nova strategija, EBRD će se usmjeriti na rješavanje sljedećih izazova:

Restrukturiranje i širenje domaćeg privatnog sektora: EBRD će se usmjeriti na domaća i strana poduzeća u pogledu investicija u zemlju i osigurati sredstva za financiranje restrukturiranja i širenja manjih domaćih poduzeća. Banka će osigurati kreditnu liniju za mala i srednja poduzeća putem domaćih banaka, mikrofinanciranja i nefinancijske podrške.

Ostvarivanje boljih veza sa širim regionalnim tržištima: EBRD će podržati privatne investicije, veće trgovinske tokove i infrastrukturna unapređenja, čime će se produbiti regionalna integracija. Banka će podsticati veće angažiranje privatnog sektora u nadgradnji javne infrastrukture i staviti snažan akcenat na unapređenje standarda do postizanja normi EU.

Promoviranje efikasnijeg i održivijeg korištenja resursa: EBRD će obezbijediti finansiranje unapređenja efikasnosti korištenja energije i resursa za velike korporativne klijente u privatnom i javnom sektoru, kao i za restrukturisanje i komercijalizaciju opštinskih komunalnih službi i nastaviti sa aktivnim dijalogom o politikama.

EBRD je do danas investirala više od 1.6 milijardi eura putem 110 projekata u Bosni i Hercegovini, sa akcentom na razvoju infrastrukture, podršci malim i srednjim preduzećima i jačanju finansijskog sektora. izvor ceppei.ba

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply