Zašto Japanci imaju najbolji sustav kvalitete

Amerikanci su potpuno porazili, (i porušili) Japan 1945. godine. No nakon toga Japanci započinju novu i bolju eru u industriji, kvaliteti, kontroli. Događa se presedan, da 1947. godine u Japan stiže Amerikanac Edward Deming, koji je u SAD-u radio na kvaliteti i statistici, ali njegove metode nisu bile prihvačene od strane njegovih sunarodnjaka.

Japanci prihvaćaju  gosta predavača, te 3 godine kasnije, Deming se ponovno pojavljuje u Japanu, donoseći Japancima smjernice za budući Total quality managent. Od 1950. do 1980. godine Edward Deming boravio je više u Japanu nego u Sad-u. Amerikanci, 1979, godinem (skoro 30 godina kasnije), šaljući svoje ljude u Japan da vide (ili špijuniraju) nagli japanski proizvodni rast, ostaju zapanjeni jer čovjek koji pokreće japansku industriju je – Amerikanac.

Ispod donosimo tekst  o Demingu sa portala Svijet kvalitete.

William Edwards Deming jedan od poznatijih i cjenjenijih gurua kvalitete rođen je 14. listopada 1900. godine , a umro je u prosincu 1993. godine. Rodio se u SAD-u u državi Iowa, doktorirao je na Sveučilištu Yale 1927. godine. Deming je 1947. godine otputovao u Japan kao savjetnik savezničkim snagama koje su uspostavile kontrolu u Japanu nakon završetka Drugog svjetskog rata. William Edwards Deming je u Japanu započeo s predavanjima o upravljanu kvalitetom. Propisao je 14 principa upravljanja u organizacijama i razvio PDCA krug.

DEMINGOVA TEORIJA

U Japanu su dobro prihvatili Demingovu teoriju upravljanja kvalitetom i počeli je primjenjivati u svojoj industriji koja je naglo napredovala. U isto vrijeme u SAD-u Demingova teorija upravljanja kvalitetom nije dobro prihvaćena. Tek od 1980. godine Demiga su počeli uvažavati sve više i u SAD-u. Američka industrija započela je primjenjivati Demingova načela upravljanja kvalitetom.

 

DEMINGOVA NAGRADA (U JAPANU)

U Japanu je Deming ostvario veliki uspjeh i unaprijedio poslovanje japanske industrije. Kao znak zahvalnosti 1951. godine uvedena je Demingova nagrada. Nagradu je osnovao JUSE – Japanese Union of Scientists and Engineers (Savez japanskih znanstvenika i inženjera). Postoje dvije kategorije nagrade, to su “Deming Prize” koja je namijenjena za dodjelu zaslužnim pojedincima u radu i zaslugama iz područja kvalitete i “Deming Application Prize” koja je namijenjena za dodjelu zaslužnim organizacijama iz područja kvalitete. Svrha dodjeljivanja Demingove nagrade je odavanje priznanja najzaslužnijim pojednicima i organizacijama iz područja upravljanja kvalitetom. Kriteriji za dodjelu Demingove nagrade prema kojima se ona dodjeljuje su vezani uz organizaciju i menadžment, politiku kvalitete, izobrazbu, prikupljanje i korištenje informacija o kvaliteti, normizaciji, planiranju i rezultatima. Nagrada se dodjeljuje svake godine.

 

ODGVORNOST NA MENADŽERIMA

Deming je zastupao stav da najvažniju ulogu, a time i najveću odgovornost, u organizacijama imaju menadžeri. Poboljšanje kvalitete ogleda se u sposobnosti da menadžeri upravljaju sustavima i procesima. Ustanovio je da su menadžeri i njihovi propusti gotovo isključivi uzročnici problema vezanih za kvalitetu. Deming ističe važnost kontinuiranog unapređenja.

 

14 PRINCIPA

Deming je propisao principe upravljanja koji se odnose na sve organizacije. Cilj propisanih principa je da uprava i radnici promjene odnos prema radu. Organizacije koje žele poboljšati kvalitetu svojih usluga i osigurati napredak moraju se pridržavati ovih 14 principa.
1. Konstanta svrhe poslovanja i neprekidno poboljšavanje proizvoda i usluga da bi bili konkurentni i osigurali buduće poslove.
2. Usvajanje nove filozofije kako bi prihvatili izazove tržišta i bili spremni na promjene.
3. Ukidanje ovisnosti o masovnoj inspekciji i postavljanje kvalitete na prvo mjesto, umjesto inspekciju proizvoda treba koristiti inspekciju procesa.
4. Cijena nije jedini element, ukinuti praksu dodjeljivanja poslova isključivo na temelju cijena. Organizacija mora smanjivati ukupne troškove.
5. Kontinuirano unapređenje proizvodnje i usluga kako bi povećali kvalitetu.
6. Izobrazba za sve zaposlene u organizaciji. Menadžer mora biti trener i učitelj.
7. Institucionaliziranje vodstva, svrha vođenja je pomoć zaposlenicima da bolje rade svoj posao.
8. Odstraniti strah kako bi svi mogli bolje obavljati posao.
9. Uklanjanje prepreka između odjela, svi zaposlenici moraju raditi kao tim bez obzira na vrstu posla.
10. Ukidanje programa koji traže nepogrešivost, izbacite nametnute kvote, izbacite menadžment brojki. Proizvoljni ciljevi mogu preći granice realne ostvarivosti i postići kontra efekt.
11. Uklanjanje prepreka rada na satnicu, prestanak robovanja kvotama.
12. Uklanjanje prepreka koje zaposlenike sprečavaju da se ponose svojim radom. Ukinuti godišnja ocjenjivanja radnika.
13. Poticati obrazovanje i osobno usavršavanje zaposlenika.
14. Omogućiti sudjelovanje svim zaposlenicima organizacije da rade na napretku jer je to svačiji posao. Pokrenuti sve zaposlene da se ostvari transformacija.

Izradio je poznati Demingov krug – planiraj, radi, provjeri i djeluj. Proces kao aktivnost ili skup aktivnosti koja upotrebljava resurse kako bi ulazne veličine pretvorila u izlazne. Svaka tvrtka ili organizacija ima određen broj više ili manje povezanih procesa čije je odvijanje, u konačnici, od važnosti za kvalitetu proizvoda. Pri tome je vrlo često rezultat jednog procesa izravni ulaz u sljedeći proces pa je sustavno utvrđivanje procesa, a pogotovo njihovog uzajamnog djelovanja te upravljanje njima, osnovni cilj procesnog pristupa. Načelo koje je direktno vezano i koje se temelji na procesnom pristupu upravljanja organizacijom je načelo neprekidnog poboljšavanja, a ono je bazirano na činjenici da je stalno poboljšavanje sveukupnih radnih sposobnosti organizacije krajnji cilj svake organizacije sa uspostavljenim sustavom upravljanja kvalitetom. Sama metodologija neprekidnog poboljšavanja temelji se na Walter Andrew Shewhart principu kojeg je William Edwards Deming učinio poznatijim pod nazivom Demingov krug (PDCA krug). Metodologija se temelji na prethodno primijenjenom procesnom pristupu i činjenici da se s identificiranim poslovnim procesima poduzimaju sljedeće radnje:
P (eng.plan) – planiranje i uspostavljanje ciljeva i procesa nužnih za ostvarivanje rezultata u skladu sa zahtjevima kupca i politikom organizacije
D (eng.do) – primjena tih procesa
C (eng.check) – nadziranje i mjerenje procesa i proizvoda s obzirom na postvljenu politiku, ciljeve i zahtjeve
A (eng.act) – poduzimanje radnji za daljnje poboljšavanje procesa
Interakcija PDCA metodologije i procesnog pristupa čine bit sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001.

Deming je autor mnogih knjiga, radova i publikacija o upravljanju kvalitetom.

 

You must be logged in to post a comment Login