Usklađivanje sa EU: Objavljena dva nova propisa o hrani

Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi i Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja objavljeni su u Službenom glasniku BiH, broj 74/14 od 16. 9.2014. godine. Navedeni propisi doneseni su od strane Vijeća ministara BiH na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, priopćeno je danas iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

 

Pravilnikom o tržišnim standardima za meso peradi propisuju se tržišni standardi, te pravila za proizvodnju i stavljanje mesa peradi na tržište. Prema kvaliteti, meso peradi razvrstava se u klasu A ili klasu B, ovisno o konformaciji i izgledu trupa ili rasječenih komada, a pri klasiranju se naročito uzima u obzir razvijenost mišića, prisutnost masti, te količina oštećenja i kontuzija.

Donošenjem navedenog propisa Bosna i Hercegovina usklađuje propise iz ove oblasti sa zakonodavstvom Europske unije, te omogućava domaćim proizvođačima jednake uvjete i tretman na tržištu.

Pravilnikom o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja uređuju se postupak ovlašćivanja panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, način vođenja Registra ovlaštenih panela, popis ocjenjivača, uvjeti osposobljenosti voditelja i senzorskih ocjenjivača, implementacija programa ujednačavanja rada ovlaštenih panela i obveze voditelja ovlaštenih panela.

Propis je pripremljen i donesen kako bi se omogućila implementacija Pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje (“Službeni glasnik BiH“, broj 81/12) i Pravilnika o metodama analiza maslinovog ulja (“Službeni glasnik BiH“ , broj 68/13) koji su usklađeni sa propisima EU.

U cilju zaštite interesa potrošača, omogućavanja potrošačima da izvrše izbor u vezi s hranom koju konzumiraju i zaštite interesa proizvođača, Agencija za sigurnost hrane BiH, na osnovu Zakona o hrani (“Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), inicira, priprema i organizira izradu provedbenih propisa iz ovog zakona.

Donošenjem propisa o hrani osigurava se zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita interesa proizvođača na domaćem i stranom tržištu i nesmetano funkcioniranje tržišta, priopćeno je iz Agencije za sigurnost hrane.

You must be logged in to post a comment Login