23. skupština EPHZHB 5. prosinca 2014.

Mostar – Na temelju članka 241. st. 2. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10. i 75/13.), a u svezi s člankom 78. st. 3. i 104. Statuta Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva dana 12.11.2014. godine donio je Odluku o sazivanju Skupštine Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, te ovim putem objavljuje

OBAVIJEST
o sazivanju 23. skupštine JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

Skupština Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, održat će se dana 5.12. 2014. godine u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 11.00 sati.

 

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

 

D N E V N I R E D
1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Izbor radnih tijela Skupštine
a) predsjednika
b) dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske
zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar za 2014. – 2016. godine /Trogodišnji Plan poslovanja/
4. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti dva člana Nadzornoga odbora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar (zbog isteka razdoblja na koji su imenovani).

 

Sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.
Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru Dnevnoga reda Skupštine, a punomoćnik je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara – vlastodavca.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini Društva daje se u obliku pisane IZJAVE koju potpisuje dioničar – vlastodavac i punomoćnik i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom.
Pravo sudjelovanja u odlučivanju Skupštine, dioničari mogu ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili elektroničke pošte, s tim da najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pisanim putem obavijeste Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.
Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije dana zakazana za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom i/ili faksom na broj: 036/ 33 57 81, adresa: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, Mostar, s naznakom „Za Skupštinu“.

Dopuna Dnevnoga reda
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.
Glasovanje
Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara, broj glasova s kojima raspolaže i potpis dioničara. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili /rednoga broja/ imena kandidata.
Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornoga odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.
Uvid u materijale i isprave
Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid dioničarima/punomoćnicima svakoga radnog dana od 8.00 do 12.00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokaciji u Mostaru, Mile Budaka 106A.

Dioničari/punomoćnici dužni su imati osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć pisanu IZJAVU, potpisane od dioničara – vlastodavca i punomoćnika, te trebaju biti nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određena za njezino održavanje.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH i na mrežnoj stranici Društva.

Predsjednik Nadzornoga odbora:
Marinko Ivanković, dipl. ing. geol.

You must be logged in to post a comment Login